Image: Taeyeon Party Showcase

Photos in same Gallery:

Taeyeon Party Showcase

Other gallery you may interested in :

Tiffany @ World Tour 2013 Singapore - 14 Photos

Shining Taeyeon @ Seoul Tour 2011 - 4 Photos